ZIF: Krimp

Het Noorden heeft in de grensregio's te maken met bevolkingskrimp, onder andere door toenemende vergrijzing. Herinrichting van de zorginfrastructuur en de wijze waarop zorg rondom de bewoner in zijn thuissituatie wordt gereorganiseerd, is daar al een actueel thema. Krimp is niet alleen in het Noorden aan de orde, maar speelt ook in de provincies Zeeland en Limburg en zogenaamde anticipeerregio's. Deze provincies hebben gezamenlijk invulling gegeven aan een Nationaal Actieplan Bevolkingsdaling om de negatieve effecten van krimp te beslechten. 

Nationaal is ook een werkgroep Zorg en Sociale Draagkracht opgericht, die zich specifiek met krimp in relatie tot zorgvraagstukken bezighoudt. Karin Kalverboer, directeur van het ZIF, is voorzitter van deze werkgroep. Doel van de werkgroep is kennis en voorbeelden te delen vanuit de krimpregio's en anticipeerregio's en afstemmen met beleid van de Ministeries VWS en BZK. 
Noordelijke initiatieven krijgen via deze participatie een landelijk podium. Ook komen ze op deze manier als voorbeeld in het vizier bij nationale partijen. 

Dit jaar zal de focus op informele zorg worden vergroot. Andere belangrijke thema's zijn zorg in krimpregio's en taakaanpassing van zorgfuncties.