ZIF: Healthy Environment

Omgevingsfactoren zijn van invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Een gezonde stad beschermt de gezondheid van mensen, verleidt tot gezond gedrag en bewegen en draagt bij aan de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen. Zo kan door het aanleggen van een goede infrastructuur de milieukwaliteit verbeteren en kunnen mensen gestimuleerd worden om sociaal actief te participeren en te bewegen.

Er is opkomende aandacht voor gezonde verstedelijking. Gezonde verstedelijking is het zodanig ontwerpen en inrichten van de stad dat deze vanuit economisch, ecologisch en menselijk oogpunt, aantrekkelijk is. Het Lerend Netwerk Smart Cities NL is een voorbeeld van een initiatief dat zich hiermee bezighoudt. Gezonde verstedelijking of een healthy environment vraagt om een integrale en duurzame aanpak. 

Het Zorg Innovatie Forum verkent, samen met de noordelijke G4-gemeenten (Groningen, Emmen, Assen en Leeuwarden), welke mogelijkheden er zijn om nader invulling te geven aan dit thema en hoe ondersteuning kan worden geboden.